No Image

מהו עודף היצרן?

15 בדצמבר 2013 אילן ירון 0

עודף יצרן הנו מונח כלכלי המבטא את רווחיו המשתנים שלך יצרן מסוים, זאת בהתאם להפרש שבין פדיון כולל הנוצר ממכירת מוצרים או שירותים בכמות נתונה […]